Obchodné podmienky:

Obchodné podmienky vymedzujúce vzťah predávajúceho a kupujúceho

Maloobchodný predaj

Je určený pre všetkých zákazníkov vrátane firiem s možnosťou dohodnúť obratové zľavy.

Podmienky predaja:

Objednávka

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky shop.garacomp.sk

Spôsob platby

Štandardný spôsob platby prebieha v hotovosti na predfaktúru. V prípade záujmu o platbu na faktúru, hotovosť, alebo dobierkou kontaktujte predávajúceho.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak učiniť písomne, a to e-mailom s vyžiadaním potvrdenia, faxom alebo poštou. Predajca si vyhradzuje právo na penále vo výške 10% z objemu objednávky plus paušálny poplatok 300,- Sk bez DPH, ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní.

Dodanie tovaru

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom prepravných spoločností na adrese určenej kupujúcim. Predávajúci e-mailom oznámi kupujúcemu dátum dodania tovaru, ktorý je nasledujúci deň po pripísaní faktúrovanej sumy na účet predávajúceho. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať celistvosť a neporušenosť dodaného tovaru. V prípade poškodenia, alebo nekompletnosti dodaného počtu balíkov je povinný toto ihneď reklamovať u kuriéra prepravnej spoločnosti, neprevziať tovar a okamžite s tým telefonicky oboznámiť predávajúceho.

V prípade, že má kupujúci záujem o prevzatie tovaru v sídle predávajúceho, vyznačí toto v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho do 10 prac. dní od oznámenia e-mailom, alebo telefonicky o pripravenosti tovaru k odberu. Pokiaľ tak neurobí do daného termínu, predávajúci je oprávnený účtovať skladovací poplatok 100,-Sk bez DPH/deň. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke hneď, ako je tovar pripravený na vyskladnenie.

Neodobratie objednaného tovaru

V prípade, že kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar, predajca si vyhradzuje právo na penále vo výške 10% z objemu objednávky plus paušálny poplatok 300,- Sk bez DPH.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 300,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Dopravné

K cene tovaru je účtované dopravné podla taríf prepravnej spoločnosti. V prípade, že kupujúci si objedná tovar na vyzdvihnutie v sídle kupujúceho s dobou dodania do jedného týždňa od pripísania faktúrovanej sumy na účet predávajúceho, nie je faktúrované žiadne prepravné.

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami predávajúceho a že s týmito súhlasí.


Späť na obchod